Velkommen til NEXAF

I 2021 starter tre forskningsprosjekter som skal undersøke ulike aspekter av fysisk aktivitet og trening blant personer med atrieflimmer. Studiene har sitt utspring fra det norske atrieflimmer forskernettverket afib.no, og utgjør til sammen NEXAF – The Norwegian Exercise and Atrial Fibrillation Initiative. Du kan allerede nå lese mer om alle studiene på denne siden.

Én studie, som baserer seg på allerede innsamlede data, er allerede godt i gang. De to kliniske NEXAF-studiene er under planlegging og starter opp i løpet av høsten 2021. Informasjon om deltakelse i disse studiene vil komme på nexaf.no.

Trening ved atrieflimmer – en randomisert kontrollert multisenterstudie

Gjennom NEXAF-studien ønsker vi å skaffe mer kunnskap om effektene av fysisk aktivitet hos personer med atrieflimmer. Spesifikke treningsanbefalinger finnes i liten grad for denne gruppa og både leger og pasienter er ofte usikre på om man bør trene, og i så fall hvor mye og hvordan. Forskningen som er gjort tyder likevel på at regelmessig trening reduserer generell risiko for alvorlig hjertesykdom og død, og potensielt reduserer atrieflimmerplager.

I denne studien ønsker vi primært å undersøke hvordan et moderat fysisk aktivitetsnivå, i henhold til de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene, påvirker livskvalitet og symptomer ved atrieflimmer. Vi ønsker også å finne ut hvordan regelmessig aktivitet over en lengre periode påvirker mengden atrieflimmer, endringer i hjertets form og funksjon, kondisjonen og tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Halvparten av deltakerne i studien får tilbud om treningsoppfølging over 12 måneder. Enkelte økter innebærer oppmøte med trener, men mesteparten av treningen vil skje på egenhånd men med tett oppfølging av studiepersonell gjennom nye elektroniske løsninger som blant annet bruk av en treningsklokke og personlig nettside/app. Alle deltakere får også implantert en liten hjerterytmemonitor under huden som vil overvåke hjerterytmen kontinuerlig, samt grundige hjerteundersøkelser og kondisjonstesting ved oppstart og etter 12 måneder.

Studien er ledet av NTNU og St. Olavs Hospital, men vil også inkludere deltakere fra andre sykehus i Norge.

PROSJEKTMEDARBEIDERE:

NTNU/ St. Olavs Hospital:

Prosjektleder:
Bjarne Martens Nes, PhD, forsker.
bjarne.nes@ntnu.no

Medisinsk ansvarlig:
Jan Pål Loennechen,
Professor og kardiolog, St. Olav’s Hospital, Trondheim, Norway.
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Jan.pal.loennechen@stolav.no

Jon Magne Letnes
Post doc,PhD, MD.

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
vegard.malmo@ntnu.no


Bærum Sykehus:


Marius Myrstad, PhD, overlege og forsker.
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Arnljot Tveit
Avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
arnljot.tveit@vestreviken.no


Universitetssykehuset i Nord Norge:

Pål Tande

Fedelix Brown


Norges Arktiske Universitet (UiT):

Bente Morseth
Professor ved Idrettshøgskolen – UiT Norges arktiske universitet
bente.morseth@uit.no
Tlf. 40239585
https://uit.no/ansatte/bente.morseth


Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 213848 (Lenke til CRISTIN)

Effekt av redusert treningsintensitet hos idrettsutøvere med atrieflimmer

The NEXAF Detraining Study vil undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hyppighet og varighet av atrieflimmer-anfall. Dette er den første studien i verden i sitt slag.

Mens regelmessig og moderat fysisk aktivitet og trening forebygger atrieflimmer, kan langvarig og hard utholdenhetstrening gjennom mange år utløste atrieflimmer hos noen. I denne studien ønsker vil å undersøke om en periode med redusert treningsintensitet kan føre til reduserte symptomer og reduksjon i atrieflimmer-anfall. Vi vil også undersøke hvordan ulike nivåer av treningsintensitet påvirker hjertemuskelen og ledningssystemet i hjertet. Studien ledes fra Bærum sykehus, men vil også inkludere studiedeltakere ved St.Olavs Hospital i Trondheim, i Belgia og i Australia.

Du kan delta i studien hvis du

  • Har anfallsvis atrieflimmer
  • Driver utholdenshetstrening minst 5 timer i uka

Deltakerne i studien vil få implantert en liten hjerterytmemonitor under huden (på brystet), som vil overvåke hjerterytmen 24 timer i døgnet i inntil 3 år. Selv studienperioden er på 5-6 måneder, og i 4 av månedene må deltakerne følge et spesielt treningsopplegg: Deltakerne vil bli trukket ut til enten å trene hardt med høy intensitet minst 2 ganger i uka, i tillegg til vanlig trening, eller å kun trene med moderat intensitet. Alle studiedeltakere vil få grundig hjerteundersøkelse og målinger av maksmialt oksygenopptak.


Prosjektmedarbeidere:

Bærum Sykehus

Prosjektleder:
Marius Myrstad, PhD, overlege og forsker.
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Turid Apelland
Stipendiat og kardiolog
Turid.Apelland@vestreviken.no
tlf 67809897

Arnljot Tveit
Avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
arnljot.tveit@vestreviken.no

Sophia Onarheim
Kardiologisk sykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Sophia.Onarheim@vestreviken.no

Steve Enger
Ekkotekniker og intensivsykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Steve.Enger@vestreviken.no

Kristine Seland Folkenborg
Avdelingskonsulent i Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Nettverkskoordinator i Norwegian Atrial Fibrillation Research Network afib.no
Kristine.Seland.Folkenborg@vestreviken.no
tlf: 67809857


St. Olavs Hospital

Jan Pål Loennechen
Professor og kardiolog, St. Olav’s Hospital, Trondheim, Norway.
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
vegard.malmo@ntnu.no


Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 212748 (Lenke til CRISTIN)

Fysisk aktivitet, atrieflimmer og forebygging av slag og død

NEXAF III/arbeidspakke 3 er en epidemiologisk studie basert på data fra HUNT, Tromsøundersøkelsen og Birkebeinerstudien. Formålet med studien er å undersøke sammenhenger mellom atrieflimmer og fysisk aktivitet, samt effekter av fysisk aktivitet på slag og dødelighet hos individer med atrieflimmer.


PROSJEKTMEDARBEIDERE:

Prosjektleder: Bente Morseth
PhD, professor, Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet
bente.morseth@uit.no
Tlf. 40239585
https://uit.no/ansatte/bente.morseth

PhD-stipendiat: Kristoffer R. Johansen
kristoffer.r.johansen@uit.no
https://uit.no/ansatte

Marius Myrstad
PhD, overlege og forsker, Vestre Viken HF
Marius.Myrstad@vestreviken.no
tlf 67502982

Vegard Malmo
PhD, lege, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
vegard.malmo@ntnu.no
https://www.ntnu.no/ansatte/vegard.malmo

Bjarne Martens Nes
PhD, forsker, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
bjarne.nes@ntnu.no
https://www.ntnu.no/ansatte/bjarne.nes

Inger Ariansen
PhD, forsker, Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no

Trygve Berge
PhD, overlege og postdoc, Vestre Viken HF

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) – 175586 (lenke til CRISTIN)